dharma_of_transmission

The Ornament of the Mahayana Sutras (Skt. Mahāyānasūtrālaṅkāra; Tib. ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེའི་རྒྱན་, Tekpa Chenpö Do Dé Gyen; Wyl. mdo sde’i rgyan) — one of the Five Treatises of Maitreya. It is included among the so-called “Thirteen great texts”, which form the core of the curriculum in most shedras and on which Khenpo Shenga provided commentaries.

Outline

The text has twenty-one chapters (Tib. <big>ལེའུ</big>, le’u):

 1. Chapter One
 2. Establishing the Mahayana
 3. Refuge
 4. Gotra (Tib. <big>རིགས་</big>, rigs)
 5. Bodhicitta (Tib. <big>སེམས་བསྐྱེད་</big>, sems bskyed)
 6. Accomplishment/Practice (Tib. <big>སྒྲུབ་པ་</big>, sgrub pa)
 7. Suchness (Tib. <big>དེ་ཁོ་ན་ཉིད་</big>, de kho na nyid)
 8. Power (Tib. <big>མཐུ་</big>, mthu)
 9. Complete Maturation (Tib. <big>ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་</big>, yongs su smin pa)
 10. Awakening (Tib. <big>བྱང་ཆུབ་</big>, byang chub)
 11. Aspiration (Tib. <big>མོས་པ་</big>, mos pa)
 12. Tib. <big>ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་</big>, yongs su tshol ba
 13. Explication (Tib. <big>བཤད་པ་</big>, bshad pa)
 14. Practice (Tib. <big>སྒྲུབ་པ་</big>, sgrub pa)
 15. Tib. <big>གདམས་ངག་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་</big>, gdams ngag rjes su bstan pa
 16. Tib. <big>ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ལས་</big>, thabs dang ldan pa’i las
 17. The paramitas and means of attraction (Tib. <big>བསྡུ་པ་</big>, bsdu ba)
 18. Tib. <big>མཆོད་པ་དང་བསྟེན་པ་དང་ཚད་མེད་པ་</big>, mchod pa dang bsten pa dang tshad med pa
 19. Tib. <big>བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་</big>, byang chub kyi phyogs dang mthun pa
 20. Enlightened Qualities (Tib. <big>ཡོན་ཏན་</big>, yon tan)
 21. Tib. <big>སྤྱོད་པ་དང་མཐར་ཐུག་པ་</big>, spyod pa dang mthar thug pa

[[Quotations: Indian Masters#Maitreya|Quotations]]

Tibetan Text

Translations

 • S. Levi, Mahāyāna Sūtrālaṅkāra. Exposé de la doctrine du grand véhicule selon le système Yogācāra, Honoré Champion, Paris, 1911
 • Asanga, Universal Vehicle Discourse Literature Mahayanasutralamkara (Treasury of the Buddhist Sciences), American Institute of Buddhist Studies, 2004
 • Mahayana-Sutralankara (mdo sde’i rgyan), Maitreya – Asanga with commentary by Jamgön Mipham, Padmakara, forthcoming translation

Texts

dharma_of_transmission.txt · Last modified: 2022/01/15 15:05 (external edit)

Page Tools