shurangama_mantra_commentary

Shurangama Mantra Commentary

Return to Shurangama Mantra - Shurangama Mantra Commentary, Shurangama Dharani, Shurangama Sutra, Shurangama Sutra Commentary, Shurangama

Shurangama Mantra Versions:

SHURANGAMA MANTRA

楞嚴咒

Leng yan jou

▽ NAMO SHURANGAMA ASSEMBLY OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS ◎. (3X)

南 無 ◎ 楞 嚴 會 上 佛 菩 薩 ◎ (三稱)

Na mwo leng yan hwei shang fwo pu sa (3x)

▽ O DEEP AND WONDROUS DHARANI UNMOVING HONORED ONE ◎.

妙 湛 總 持 不 動 尊 ◎

Myau jan dzung chr bu dung dzwun ◎

SUPREME SHURANGAMA APPEARS MOST RARELY IN THE WORLD.

首 楞 嚴 王 世 稀 有

Shou leng yan wang shr syi you

EXTINGUISHING DELUDED THOUGHTS FROM COUNTLESS KALPAS PAST.

銷 我 億 劫 顛 倒 想

Syau wo yi jye dyan dau syang

I NEEDN'T PASS THROUGH AEONS TILL THE DHARMA BODY'S GAINED.

不 歷 僧 祇 獲 法 身

Bu li seng chi hwo fa shen

I WISH TO NOW ATTAIN THE WAY: AND AS THE DHARMA KING.

願 今 得 果 成 寶 王

Ywan jin de gwo cheng bau wang

I'LL THEN RETURN TO RESCUE BEINGS MORE THAN GANGES' SANDS.

還 度 如 是 恒 沙 眾

Hwan du ru shr heng sha jung

THIS DEEP RESOLVE I OFFER TO THE MYRIAD BUDDHAS’ LANDS.

將 此 深 心 奉 塵 刹

Jyang tse shen syin feng chen cha

AND THUS ENDEAVOR TO REPAY THE BUDDHA'S BOUNDLESS GRACE.

是 則 名 為 報 佛 恩

Shr dze ming wei bau fwo en

I NOW REQUEST THE BHAGAVAN TO CERTIFY MY QUEST:

伏 請 世 尊 為 證 明

Fu ching shr dzwun wei jeng ming

TO ENTER FIRST THE EVIL WORLD—THE FIVE TURBIDITIES ;

五 濁 惡 世 誓 先 入

Wu jwo e shr shr syan ru

IF YET A SINGLE BEING'S NOT ACCOMPLISHED BUDDHAHOOD.

如 一 眾 生 未 成 佛

Ru yi jung sheng wei cheng fwo

ACCORDINGLY I ALSO MUST RENOUNCE NIRVANA'S BLISS.

終 不 於 此 取 泥 洹

Jung bu yu tse chyu ni hwan

O GREAT IN COURAGE, GREAT IN POWER, GREAT COMPASSIONATE ONE!

大 雄 大 力 大 慈 悲

Da syung da li da tse bei

I PRAY WOULD NOW UNCOVER AND DISPEL MY SUBTLEST DOUBTS.

希 更 審 除 微 細 惑

Syi geng shen chu wei syi hwei

THUS CAUSE ME QUICKLY TO ATTAIN SUPREME ENLIGHTENMENT,

令 我 早 登 無 上 覺

Ling wo dzau deng wu shang jyau

AND SIT WITHIN THE BODHIMANDAS OF THE TENFOLD REALMS.

於 十 方 界 坐 道 場

Yu shr fang jye dzwo dau chang

AND EVEN COULD THE NATURE OF SHUNYATA MELT AWAY.

舜 若 多 性 可 銷 亡

Shwun rau dwo sying ke syau wang

MY VAJRA-LIKE SUPREME RESOLVE WOULD STILL REMAIN UNMOVED.

爍 迦 羅 心 無 動 轉

Shwun jya la syin wu dung jwan

NA MO ETERNALLY ABIDING BUDDHAS OF THE TEN DIRECTIONS.

南 無 常 住 十 方 佛

Na mwo chang ju shr fang fwo

NA MO ETERNALLY ABIDING DHARMA OF THE TEN DIRECTIONS.

南 無 常 住 十 方 法

Na mwo chang ju shr fang fa

NA MO ETERNALLY ABIDING SANGHA OF THE TEN DIRECTIONS.

南 無 常 住 十 方 僧

Na mwo chang ju shr seng

NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA.

南 無 釋 迦 牟 尼 佛

Na mwo shr jya mu ni fwo

NA MO SUPREME SHURANGAMA OF THE BUDDHA'S SUMMIT.

南 無 佛 頂 首 楞 嚴

Na mwo fwo ding shou leng yan

NA MO GWAN SHR YIN BODHISATTVA.

南 無 觀 世 音 菩 薩

Na mwo gwan shr yin pu sa

NAMO VAJRA TREASURY BODHISATTVA.

南 無 金 剛 藏 菩 薩

Na mwo jin gang dzang pu sa

AT THAT TIME THE WORLD HONORED ONE FROM THE FLESH MOUND AT THE CROWN OF HIS HEAD RELEASED A HUNDRED-JEWELLED LIGHT AND A THOUSAND PETALLED RARE LOTUS AROSE FROM THE MIDST OF THE LIGHT.

爾時世尊. 從肉髻中. 湧百寶光. 光中湧出. 千葉寶蓮.

Er shr shr dzwun, tsung rou ji jung, yung bai bau gwang, gwang jung yung chu, chyan ye bau lyan.

SEATED WITHIN THE PRECIOUS FLOWER WAS A TRANSFORMATION BODY OF THE THUS COME ONE, WHOSE CROWN IN TURN EMITTED TEN RAYS OF THE HUNDRED-JEWELLED EFFULGENCE.

有化如來. 坐寶華中. 頂放十道. 百寶光明.

You hwa ru lai, dzwo bau hwa jung, ding fang shr dau, bai bau gwang ming.

ALL THE MYRIAD LIGHTS SHONE 'ROUND ABOUT, EVERYWHERE REVEALING SECRET TRACE VAJRA SPIRITS, MANY AS THE SANDS OF TEN GANGES RIVERS. EACH HOLDING ALOFT A MOUNTAIN AND WIELDING A PESTLE, THEY PERVADED THE REALM OF EMPTY SPACE.

一一光明. 皆徧示現. 十恒河沙. 金剛密跡. 擎山持杵. 徧虛空界.

Yi yi gwang ming, jye byan shr syan, shr heng he sha, jin gang mi ji, ching shan chr chu, byan syu kung jye.

THE GREAT ASSEMBLY GAZED UPWARD AT ONCE FILLED WITH FEAR AND ADMIRATION. SEEKING THE BUDDHA'S KIND PROTECTION THEY SINGLE-MINDEDLY LISTENED.

大眾仰觀. 畏愛兼抱. 求佛哀祐. 一心聽佛.

Da jung yang gwan, wei ai jyan bau, chyou fwo ai you, yi syin ting fwo.

AS STREAMING LIGHT AT THE BUDDHA'S INVISIBLE CROWN THE TRANSFORMATION THUS COME ONE PROCLAIMED THE SPIRITUAL MANTRA: ◎

Shurangama Mantra with Side-by-Side Siddham Sanskrit, Mandarin and Transliteration

Section 1

I. (第一會)

Part 3

III. (第三會)

Part 4

IV. (第四會)

Section 5

V. (第五會)


Shurangama Mantra with Side-by-Side Siddham Sanskrit, Mandarin and Vietnamese

SHURANGAMA MANTRA

Chú Lăng Nghiêm

楞 嚴 咒 lèng yán zhòu

NAMO SHURANGAMA ASSEMBLY OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS

► Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

南 無 楞 嚴 會 上 佛 菩 薩 (三稱)

ná mó lèng yán huì shàng fó pú sà (3x)

O DEEP AND WONDROUS DHARANI UNMOVING HONORED ONE

► Diệu trạm tổng trì bất động tôn

妙 湛 總 持 不 動 尊

miào zhàn zǒng chí bú dòng zūn

SUPREME SHURANGAMA APPEARS MOST RARELY IN THE WORLD.

► Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hi hữu

首 楞 嚴 王 世 希 有

shǒu lèng yán wáng shì xī yǒu

EXTINGUISHING DELUDED THOUGHTS FROM COUNTLESS KALPAS PAST.

► Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng

銷 我 億 劫 顛 倒 想

xiāo wǒ yì jié diān dǎo xiǎng

I NEEDN'T PASS THROUGH AEONS TILL THE DHARMA BODY'S GAINED.

► Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân

不 歷 僧 祇 獲 法 身

bú lì sēng qí huò fǎ shēn

I WISH TO NOW ATTAIN THE WAY: AND AS THE DHARMA KING.

► Nguyện kim đắc quả thành bảo vương

願 今 得 果 成 寶 王

yuàn jīn dé guǒ chéng bǎo wáng

I’LL THEN RETURN TO RESCUE BEINGS MORE THAN GANGES’ SANDS.

► Hoàn độ như thị hằng sa chúng

還 度 如 是 恒 沙 衆

huán dù rú shì héng shā zhòng

THIS DEEP RESOLVE I OFFER TO THE MYRIAD BUDDHAS’ LANDS,

► Tương thử thâm tâm phụng trần sát

將 此 深 心 奉 塵 剎

jiāng cǐ shēn xīn fèng chén chà

AND THUS ENDEAVOR TO REPAY THE BUDDHA'S BOUNDLESS GRACE.

► Thị tắc danh vi báo Phật ân

是 則 名 為 報 佛 恩

shì zé míng wéi bào fó ēn

I NOW REQUEST THE BHAGAVAN TO CERTIFY MY QUEST:

► Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh:

伏 請 世 尊 為 證 明

fú qǐng shì zūn wéi zhèng míng

TO ENTER FIRST THE EVIL WORLD—THE FIVE TURBIDITIES;

► Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập

五 濁 惡 世 誓 先 入

wǔ zhuó è shì shì xiān rù

IF YET A SINGLE BEING'S NOT ACCOMPLISHED BUDDHAHOOD

► Như nhất chúng sanh vị thành Phật

如 一 衆 生 未 成 佛

rú yí zhòng shēng wèi chéng fó

ACCORDINGLY I ALSO MUST RENOUNCE NIRVANA'S BLISS.

► Chung bất ư thử thủ nê hoàn

終 不 於 此 取 泥 洹

zhōng bù yú cǐ qǔ ní huán

O GREAT IN COURAGE, GREAT IN POWER, GREAT COMPASSIONATE ONE!

► Đại hùng đại lực đại từ bi

大 雄 大 力 大 慈 悲

dà xióng dà lì dà cí bēi

I PRAY WOULD NOW UNCOVER AND DISPEL MY SUBT’LEST DOUBTS.

► Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc

希 更 審 除 微 細 惑

xī gèng shěn chú wéi xì huò

THUS CAUSE ME QUICKLY TO ATTAIN SUPREME ENLIGHTENMENT,

► Linh ngã tảo đăng vô thượng giác

令 我 早 登 無 上 覺

lìng wǒ zǎo dēng wú shàng jué

AND SIT WITHIN THE BODHIMANDAS OF THE TENFOLD REALMS

► Ư thập phương giới tọa đạo tràng

於 十 方 界 坐 道 場

yú shí fāng jiè zuò dào chǎng

AND EVEN COULD THE NATURE OF SHUNYATA MELT AWAY

► Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong

舜 若 多 性 可 銷 亡

shùn ruò duō xìng kě xiāo wáng

MY VAJRA-LIKE SUPREME RESOLVE WOULD STILL REMAIN UNMOVED.

► Thước ca ra tâm vô động chuyển

爍 迦 羅 心 無 動 轉

shuò jiā luó xīn wú dòng zhuǎn

NA MO ETERNALLY ABIDING BUDDHAS OF THE TEN DIRECTIONS.

► Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật

南 無 常 住 十 方 佛◎

ná mó cháng zhù shí fāng fó

NA MO ETERNALLY ABIDING DHARMA OF THE TEN DIRECTIONS.

► Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp

南 無 常 住 十 方 法

ná mó cháng zhù shí fāng fǎ

NA MO ETERNALLY ABIDING SANGHA OF THE TEN DIRECTIONS.

► Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng

南 無 常 住 十 方 僧

ná mó cháng zhù shí fāng sēng

NA MO SHAKYAMUNI BUDDHA.

► Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

南 無 釋 迦 牟 尼 佛

ná mó shì jiā móu ní fó

NA MO SUPREME SHURANGAMA OF THE BUDDHA'S SUMMIT.

► Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

南 無 佛 頂 首 楞 嚴

ná mó fó dǐng shǒu lèng yán

NA MO GWAN SHR YIN BODHISATTVA.

► Nam mô Quán Thế m Bồ Tát

南 無 觀 世 音 菩 薩

ná mó guān shì yīn pú sà

NA MO VAJRA TREASURY BODHISATTVA

► Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát

南 無 金 剛 藏 菩 薩

ná mó jīn gāng zàng pú sà

AT THAT TIME THE WORLD HONORED ONE FROM THE FLESH MOUND AT THE CROWN OF HIS HEAD RELEASED A HUNDRED-JEWELLED LIGHT AND A THOUSAND PETALLED RARE LOTUS AROSE FROM THE MIDST OF THE LIGHT.

► Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, dũng bá bảo quang, quang trung dũng xuất, thiên diệp bảo liên

爾 時 世 尊. 從 肉 髻 中. 涌 百 寶 光. 光 中 涌 出. 千 葉 寶 蓮.

ěr shí shì zūn. cóng ròu jì zhōng. yǒng bǎi bǎo guāng. guāng zhōng yǒng chū. qiān yè bǎo lián.

SEATED WITHIN THE PRECIOUS FLOWER WAS A TRANSFORMATION BODY OF THE THUS COME ONE, WHOSE CROWN IN TURN EMITTED TEN RAYS OF THE HUNDRED-JEWELLED EFFULGENCE.

► Hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh.

有 化 如 來. 坐 寶 華 中. 頂 放 十 道. 百 寶 光 明.

yǒu huà rú lái. zuò bǎo huā zhōng. dǐng fàng shí dào. bǎi bǎo guāng míng.

ALL THE MYRIAD LIGHTS SHONE 'ROUND ABOUT, EVERYWHERE REVEALING SECRET TRACE VAJRA SPIRITS, MANY AS THE SANDS OF TEN GANGES RIVERS. EACH HOLDING ALOFT A MOUNTAIN AND WIELDING A PESTLE, THEY PERVADED THE REALM OF EMPTY SPACE.

► Nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, Kim Cang Mật Tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới,

一 一 光 明. 皆 徧 示 現. 十 恒 河 沙. 金 剛 密 迹. 擎 山 持 杵. 徧 虛 空 界.

yī yī guāng míng. jiē biàn shì xiàn. shí héng hé shā. jīn gāng mì jī. qíng shān chí chǔ. biàn xū kōng jiè.

THE GREAT ASSEMBLY GAZED UPWARD AT ONCE FILLED WITH FEAR AND ADMIRATION. SEEKING THE BUDDHA'S KIND PROTECTION THEY SINGLE-MINDEDLY LISTENED

► Đại chúng ngưỡng quan, úy ái kiêm bảo, cầu Phật ai hựu, nhất tâm thính Phật.

大 衆 仰 觀. 畏 愛 兼 抱. 求 佛 哀 祐. 一 心 聽 佛.

dà zhòng yǎng guān. wèi ài jiān bào. qiú fó āi yòu. yī xīn tīng fó.

AS, STREAMING LIGHT AT THE BUD DHA'S INVISIBLE CROWN THE TRANSFORMATION THUS COME ONE PROCLAIMED THE SPIRITUAL MAN TRA.

► Vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú:

無 見 頂 相. 放 光 如 來. 宣 說 神 咒.

wú jiàn dǐng xiàng. fàng guāng rú lái. xuān shuō shén zhòu:

I. 97 na mwo sa dan two su chye dwo ye e la he di san myau san pu two sye na mwo sa dan two fwo two jyu jr shai ni shan na mwo sa pe bwo two bwo di sa dwo pi bi na mwo sa dwo nan san myau san pu two jyu jr nan swo she la pe jya seng chye nan na mwo lu ji e lwo han dwo nan na mwo su lu dwo bwo nwo nan na mwo swo jye li two chye mi nan na mwo lu ji san myau chye dwo nan san myau chye be la di bwo dwo nwo nan na mwo ti pe li shai nan na mwo syi two ye pi di ye two la li shai nan she pwo nu jye la he swo he swo la mwo two nan na mwo ba la he mwo ni na mwo yin two la ye na mwo pe chye pe di lu two la ye wu mwo bwo di swo syi ye ye na mwo pe chye pe di nwo la ye na ye pan je mwo he san mwo two la na mwo syi jye li dwo ye na mwo pe chye pe di mwo he jya la ye di li bwo la na chye la pi two la bwo na jya la ye e di mu di shr mwo she nwo ni pe syi ni mwo dan li chye na na mwo syi jye li dwo ye na mwo pe chye pe di dwo two chye dwo jyu la ye na mwo be tou mwo jyu la ye na mwo ba she la jyu la ye na mwo mwo ni jyu la ye na mwo chye she jyu la ye na mwo pe chye pe di di li cha shu la syi na bwo la he la na la she ye dwo two chye dwo ye na mwo pe chye pe di na mwo e mi dwo pe ye dwo two chye dwo ye e la he di san myau san pu two ye na mwo pe chye pe di e chu pi ye dwo two chye dwo ye e la he di san myau san pu two ye na mwo pe chye pe di bi sha she ye jyu lu fei ju li ye bwo la pe la she ye dwo two chye dwo ye na mwo pe chye pe di san bu shr bi dwo sa lyan nai la la she ye dwo two chye dwo ye e la he di san myau san pu two ye na mwo pe chye pe di she ji ye mu nwo ye dwo two chye dwo ye e la he di san myau san pu two ye na mwo pe chye pe di la dan na ji du la she ye dwo two chye dwo ye e la he di san myau san pu two ye di pyau na mwo sa jye li dwo yi tan pe chye pe dwo sa dan two chye du shai ni shan sa dan dwo bwo da lan na mwo e pe la shr dan bwo la di yang chi la sa la pe bwo dwo jye la he ni jye la he jye jya la he ni ba la bi di ye chr two ni e jya la mi li ju bwo li dan la ye ning jye li sa la pe pan two nwo mu cha ni sa la pe tu shai ja tu syi fa bwo na ni fa la ni je du la shr di nan jye la he swo he sa la rau she pi dwo beng swo na jye li e shai ja bing she di nan na cha cha dan la rau she bwo la sa two na jye li e shai ja nan mwo he jye la he rau she pi dwo beng sa na jye li sa pe she du lu ni pe la rau she hu lan tu syi fa nan je na she ni bi sha she syi dan la e ji ni wu two jya la rau she e bwo la shr dwo jyu la mwo he bwo la jan chr mwo he dye dwo mwo he di she mwo he shwei dwo she pe la mwo he ba la pan two la pe syi ni e li ye dwo la pi li jyu jr shr pe pi she ye ba she la mwo li di pi she lu dwo bwo teng wang jya ba she la jr he nwo e je mwo la jr pe bwo la jr dwo ba she la shan chr pi she la je shan dwo she pi ti pe bu shr dwo su mwo lu bwo mwo he shwei dwo e li ye dwo la mwo he pe la e bwo la ba she la shang jye la jr pe ba she la jyu mwo li jyu lan two li ba she la he sa dwo je pi di ye chyan je nwo mwo li jya ku su mu pe jye la dwo nwo pi lu je na jyu li ye ye la tu shai ni shan pi je lan pe mwo ni je ba she la jya na jya bwo la pe lu she na ba she la dwun jr je shwei dwo je jya mwo la cha che shr bwo la pe yi di yi di mu two la jye na swo pi la chan jywe fan du yin tu na mwo mwo sye II. wu syin li shai jye na bwo la she syi dwo sa dan two chye du shai ni shan hu syin du lu yung jan pe na hu syin du lu yung syi dan pe na hu syin du lu yung bwo la shai di ye san bwo cha na jye la hu syin du lu yung sa pe yau cha he la cha swo jye la he rau she pi teng beng sa na jye la hu syin du lu yung je du la shr di nan jye la he swo he sa la nan pi teng beng sa na la hu syin du lu yung la cha pe chye fan sa dan two chye du shai ni shan bwo la dyan she ji li mwo he swo he sa la bwo shu swo he sa la shr li sha jyu jr swo he sa ni di li e bi ti shr pe li dwo ja ja ying jya mwo he ba she lu two la di li pu pe na man cha la wu syin swo syi di bwo pe du mwo mwo yin tu na mwo mwo sye III. la she pe ye ju la ba ye e chi ni pe ye wu two jya pe ye pi sha pe ye she sa dwo la pe ye pe la jau jye la pe ye tu shai cha pe ye e she ni pe ye e jya la mi li ju pe ye two la ni bu mi jyan bwo chye bwo two pe ye wu la jya pe dwo pe ye la she tan cha pe ye nwo chye pe ye pi tyau dan pe ye su bwo la na pe ye yau cha jye la he la cha sz jye la he bi li dwo jye la he pi she je jye la he bu dwo jye la he jyou pan cha jye la he bu dan na jye la he jya ja bu dan na jye la he syi chyan du jye la he e bwo syi mwo la jye la he wu tan mwo two jye la he che ye jye la he syi li pe di jye la he she dwo he li nan jye pe he li nan lu di la he li nan mang swo he li nan mi two he li nan mwo she he li nan she dwo he li nyu shr bi dwo he li nan pi dwo he li nan pe dwo he li nan e shu je he li nyu jr dwo he li nyu di shan sa pi shan sa pe jye la he nan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi bwo li ba la je jya chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi cha yan ni chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi mwo he bwo su bwo dan ye lu two la chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi nwo la ye na chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi dan two chye lu cha syi chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi mwo he jya la mwo dan li chye na chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi jya bwo li jya chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi she ye jye la mwo du jye la sa pe la two swo da na chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi je du la pe chi ni chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi pi li yang chi li jr nan two ji sha la chye na bwo di swo syi ye chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi na jye na she la pe na chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi e lwo han chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi pi dwo la chye chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi ba she la bwo ni jyu syi ye jyu syi ye jya di bwo di chi li dan pi two ye she chen two ye mi ji la ye mi la cha wang pe chye fan yin tu na mwo mwo sye IV. pe chye fan sa dan dwo bwo da la na mwo tswei du di e syi dwo na la la jya bwo la pe syi pu ja pi jya sa dan dwo be di li shr fwo la shr fwo la two la two la pin two la pin two la chen two chen two hu syin hu syin pan ja pan ja pan ja pan ja pan ja swo he syi syi pan e mu jya ye pan e bwo la ti he dwo pan pe la bwo la two pan e su la pi two la bwo jya pan sa pe ti pi bi pan sa pe na chye bi pan sa pe yau cha bi pan sa pe chyan ta pe bi pan sa pe bu dan na bi pan jya ja bu dan na bi pan sa pe tu lang jr di bi pan sa pe tu sz bi li chi shai di bi pan sa pe shr pe li bi pan sa pe e bwo syi mwo li bi pan sa pe she la pe na bi pan sa pe di di ji bi pan sa pe dan mwo two ji bi pan sa pe pi two ye la shr je li bi pan she ye jye la mwo du jye la sa pe la two swo two ji bi pan pi di ye je li bi pan je du la fu chi ni bi pan ba she la jyu mwo li pi two ye la shr bi pan mwo he bwo la ding yang yi chi li bi pan ba she la shang jye la ye bwo la jang chi la she ye pan mwo he jya la ye mwo he mwo dan li jya na na mwo swo jye li dwo ye pan bi shai na bei ye pan bwo la he mwo ni ye pan e chi ni ye pan mwo he jye li ye pan jye la tan chr ye pan mye dan li ye pan lau dan li ye pan je wen cha ye pan jye lwo la dan li ye pan jya bwo li ye pan e di mu jr dwo jya shr mwo she nwo pe sz ni ye pan yan ji jr sa two pe sye mwo mwo yin tu na mwo mwo sye V. tu shai ja jr dwo e mwo dan li jr dwo wu she he la chye pe he la lu di la he la pe swo he la mwo she he la she dwo he la shr bi dwo he la ba lyau ye he la chyan two he la bu shr bwo he la pwo la he la pe sye he la be bwo jr dwo tu shai ja jr dwo lau two la jr dwo yau cha jye la he la cha swo jye la he bi li dwo jye la he pi she je jye la he bu dwo jye la he jyou pan cha jye la he syi chyan two jye la he wu dan mwo two jye la he che ye jye la he e bwo sa mwo la jye la he jai chywe ge cha chi ni jye la he li fwo di jye la he she mi jya jye la he she jyu ni jye la he mu two la na di jya jye la he e lan pe jye la he chyan du bwo ni jye la he shr fwo la yin jya syi jya jwei di yau jya dan li di yau jya je tu two jya ni ti shr fa la bi shan mwo shr fa la bwo di jya bi di jya shr li shai mi jya swo ni bwo di jya sa pe shr fa la shr lu ji di mwo two pi da lu jr jyan e chi lu chyan mu chywe lu chyan jye li tu lu chyan jye la he jye lan jye na shu lan dan dwo shu lan chi li ye shu lan mwo mwo shu lan ba li shr pe shu lan bi li shai ja shu lan wu two la shu lan jye jr shu lan ba syi di shu lan wu lu shu lan chang chye shu lan he syi dwo shu lan ba two shu lan swo fang ang chye bwo la jang chye shu lan bu dwo bi dwo cha cha chi ni shr pe la two tu lu jya jyan du lu ji jr pe lu dwo pi sa bwo lu he ling chye shu sha dan la swo na jye la pi sha yu jya e chi ni wu two jya mwo la pi la jyan dwo la e jya la mi li du da lyan bu jya di li la ja bi li shai jr jya sa pe na jyu la sz yin chye bi jye la li yau cha dan la chu mwo la shr fei di shan swo pi shan syi dan dwo bwo da la mwo he ba she lu shai ni shan mwo he bwo lai jang chi lan ye bwo tu two she yu she nwo byan da li na pi two ye pan tan jya lu mi di shu pan tan jya lu mi bwo la pi two pan tan jya lu mi da jr two nan e na li pi she ti pi la ba she la two li pan two pan two ni ba she la bang ni pan hu syin du lu yung pan swo pe he. ==Fair Use Sources== [[Fair Use Sources:


Snippet from Wikipedia: Shurangama Mantra

The Shurangama or Śūraṅgama mantra is a dhāraṇī or long mantra of Buddhist practice in East Asia. Although relatively unknown in modern Tibet, there are several Śūraṅgama Mantra texts in the Tibetan Buddhist canon. It has strong associations with the Chinese Chan Buddhist tradition.

The mantra was, according to the opening chapter of the Śūraṅgama Sūtra, historically transmitted by Gautama Buddha to Manjushri to protect Ananda before he had become an arhat. It was again spoken by the Buddha before an assembly of monastic and lay adherents.

Like the popular six-syllable mantra "om mani padme hum" and the Nīlakaṇṭha Dhāraṇī, the Śūraṅgama mantra is synonymous with practices of Avalokiteśvara, an important bodhisattva in both East Asian Buddhism and Tibetan Buddhism. The Śūraṅgama Mantra also extensively references Buddhist deities such as the bodhisattvas Manjushri, Mahākāla, Sitatapatra, Vajrapani and the Five Tathagatas, especially Bhaisajyaguru. It is often used for protection or purification, as it is often recited as part of the daily morning session in monasteries.

Within the Śūraṅgama Sūtra , the Sanskrit incantation (variously referred to as dhāraṇī or mantra) contained therein, is known as the Sitātapatroṣṇīṣa dhāraṇī, The "Śūraṅgama mantra" (Chinese: 楞嚴咒) is well-known and popularly chanted in East Asian Buddhism, where it is very much related to the practice of the "White Parasol Dhāraṇī" (Chinese: 大白傘蓋陀羅尼). In Tibetan Buddhism, it is the "White Umbrella" (Wylie: gdugs dkar)..

shurangama_mantra_commentary.txt · Last modified: 2022/01/16 04:52 by Dorjay Zopa

Page Tools